...
Strona główna » Formularz Zwrotu

Formularz Zwrotu

Formularz zwrotu

Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________________________

Adres: ________________________________

E-mail: ________________________________

Tel: ________________________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Lumili.pl

Łukasz Zawiasa Smart Home Renovation

Adres: ul.Polna 10, 62-053 Pecna

NIP : 7822378478

Tel : 510 891 881

kontakt@lumili.plFORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

Lumili.pl

5% Rabatu

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 5%

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Koszyk
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.